Algemene voorwaarden

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met entrust-group verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van entrust-group en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 2. Prijzen welke door entrust-group in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 30 kalenderdagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW, exclusief onkosten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. De door entrust-group opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en entrust-group zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 7 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan entrust-group en dit per aangetekende brief.
 6. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 7. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 2 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft entrust-group tevens het recht om een administratiekost van 300 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.
 8. entrust-group en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van entrust-group zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen en dit per opdracht.
 9. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt entrust-group, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door entrust-group tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat entrust-group toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot entrust-group. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt
  aan derden. entrust-group behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (voor Belgische klanten) of gelijkaardige geldende privacy wetgeving (voor niet-Belgische klanten).
 10. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de klant aan entrust-group worden meegedeeld.
 11. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen entrust-group en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij entrust-group of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 12. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.
 13. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van entrust-group de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 14. De klant zal aanduidingen van entrust-group of zijn leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 15. entrust-group staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door entrust-group geleverde producten en/of resultaten van de diensten.
 16. Tijdens de duur en gedurende 24 maanden na de beëindiging van de overeenkomst met     entrust-group zal de klant geen van entrust-group’s werknemers, vertegenwoordigers, dienstverleners, onderaannemers of hun personeel, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm. De klant waarborgt dat zijn werknemers, dienstverleners of vertegenwoordigers deze bepaling zullen naleven.
  Bij overtreding van deze clausules tijdens de looptijd van deze overeenkomst kan entrust-group deze van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder enige schadevergoeding en zonder een voorafgaandelijk beroep op een rechter met onmiddellijke ingang beëindigen.
 17. Bovendien zal, ingeval van schending van dit artikel, de klant automatisch en van rechtswege gehouden zijn aan entrust-group een schadevergoeding te betalen van 100.000 EUR per inbreuk, zijnde het bedrag dat door beide partijen wordt aanzien als de inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een inbreuk op dit artikel, zonder afbreuk te doen aan het recht van de entrust-group om een hogere schadevergoeding te vorderen indien hij een grotere schade heeft geleden.
  “Vertrouwelijke Informatie” betekent elke informatie, in om het even welk formaat, die bekend wordt gemaakt of die ter beschikking wordt gesteld door of namens entrust-group aan de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. De klant zal Vertrouwelijke Informatie (1) behandelen als strikt vertrouwelijk, (2) deze niet bekendmaken aan of ter beschikking te stellen van derden zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van entrust-group en (3) enkel gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 18. entrust-group behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.
 19. Op alle overeenkomsten gesloten met entrust-group is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met entrust-group zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Brussel
 20. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.
 21. Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.

  Specifieke voorwaarden mbt. Intranet, extranet en Websites
 22. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, keuze van illustraties, media, enz., en verbindt er zich daarenboven toe entrust-group zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.
 23. De broncode en database blijven het exclusieve eigendom van entrust-group of haar licentiegever, naargelang het geval. De broncode en de database mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van entrust-group.
 24. De aangeleverde teksten en/of illustraties blijven eigendom van de opdrachtgever.

 

Kantoren

Tervurenlaan 34
1040 Brussel
+32-2-50 30 620

Mijlstraat 153
2570 Duffel
+32-2-50 30 620

entrust-it cvba
KBC BE93 7340 2916 4067
BIC: KREDBEBB

FORTIS BE23 0017 1526 0191
BIC: GEBABEBB

ONR 0826.972.807

 

Route d'Esch 7
1470 Luxemburg
+352-2-03 01 068

entrust-invest sàrl
IBAN: LU95 0100 7201 6546 0550
BIC: FOTNLUL1

Contact

facebook linkedin twitter mail